ACE Lưu Ý: Sinh Hoạt Kế Tiếp vào ngày 26.11.2006 tại Winterthur !!!!

 

3 Điều Luật của Ngành Oanh

1. Em tưởng nhớ Phật.
2. Em kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với Anh Chị Em.
3. Em thương Người và Vật.

5 Điều Luật GĐPT

1. Phật Tử Quy Y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện
2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.
3. Phật Tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
4. Phật Tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
5. Phật Tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

Châm Ngôn GĐPT

BI-TRÍ-DŨNG


Tiếng reo GĐPT-Thiện Trí: DŨNG


Mục ��ch Gia ��nh Phật Tử: ��o tạo Thanh, Thiếu v� �ồng ni�n trở th�nh Phật tử ch�n ch�nh, g�p phần x�y dựng x� hội theo tinh thần Phật gi�o.
Liên Lạc: LÐT(Minh Tài): 032 636 02 82 nguyen@freesurf.ch . LĐP(Thị Trực): 032 384 56 11 vo-dang@bluewin.ch, TK(Minh Trường): 052 222 77 17 tho.dung@hispeed.ch . BKT GĐPT-Thiện Trí truongdung17@swissonline.ch
Địa Điểm Sinh Hoạt: Hoffurri Schulhaus, Eckwiesenstr.5, 8408 Winterthur

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.